Ass.-Prof. Dr. Karl Großschmidt
Xie, M., Gol'din, P., Herdina, A. N., Estefa, J., Medvedeva, E. V., Li, L., Newton, P. T., Kotova, S., Shavkuta, B., Saxena, A., Shumate, L. T., Metscher, B. D., Großschmidt, K., Nishimori, S., Akovantseva, A., Usanova, A. P., Kurenkova, A. D., Kumar, A., Arregui, I. L., ... Chagin, A. S. (2020). Secondary ossification center induces and protects growth plate structure. eLife, 9, [e55212]. https://doi.org/10.7554/eLife.55212


Krings, M., Capelli, C., Tschentscher, F., Geisert, H., Meyer, S., von Haeseler, A., Großschmidt, K., Possnert, G., Paunovic, M., & Pääbo, S. (2000). A view of Neandertal genetic diversity. Nature Genetics, 26(2), 144-146. https://doi.org/10.1038/79855


Department of Evolutionary Anthropology

Althanstraße 14 (UZA I)
1090 Wien

karl.grossschmidt@univie.ac.at